Datta Bavani is very popular and helped thousands of people to overcome their depressions and stress. Also, Datt Bavani gave them a new life with lots of happiness, peace, and also helped to achieve positive confidence.

Datta Bavni is written by "Ranga Avadhuta Maharaj". They believe in God and their existence. So now let's move on to the lyrics of the Datt Bavni in Gujarati.

Here we are sharing with you the Datt Bavani Lyrics and meaning + Free Datt Bavani Book Pdf. So download Datt Bavni Pdf for free. Keep scrolling to download the book for free.

Shri Swami Samarth Maharaj ki Jai...
Guru Ranga Avadhuta Maharaj ki Jai...

DUTT BAVANI LYRICS & MEANING | GUJARATI LYRICS

Jay Yogishwar Datta Dayal!
Tuj Ek Jagama Pratipal
-
Atryansuya Kari Nimit,
Pragatyo Jag Karan Nischit
-
Brahma HariHarno Avatar,
Sharana gatno Taranhar
-
Antaryami sat chit Sukha,
Bahara Sadguru Dwibhuj Sumukh
-
Zoli Annapurna Kar Mahya,
Shanti Kamandal Kara Sohaya
-
Kyay Chaturbhuj SadBhuj Sar,
Anant Bahu Tu Nirdhar
-
Avyo sharne Bal Ajaan,
Uth Digambar Chalya Pran!
-
Suni Arjuna Kero Saad,
Rizyo Purve Tu Sakshat
-
Didhi Riddhi Siddhi Apar,
Ante Mukti Maha pad Saar
-
Kidho Aaje Kem Vilambh?
Tuj Vin Mujane Na Alamb!!
-
Vishnu Sharma Dwij Taryo Em,
Jamyo Shradha ma Dekhi Prem
-
Jambh Datyathi Trasy Deva,
Kidhi Maher Te Tya Tat khev.
-
Vistari Maya, Ditisut,
Indra Kare Hanavyo Turt
-
Evi Lila Kai Kai Sarv Kidhi,
Varnave KoTe Sarva?
-
Dodyo Ayu Sutane Kam,
Kidho Ene Te Nishkam
-
Bodhya Yadu Ne Parasuram,
Sadhya Deva Prahlad Akam
-
Evi Tari Krupa Agadh!
Kem Sune Na Maro Saad?
-
Dod, Anta Na Dekha Anant!
Ma Kar Adhavach Shishuno Ant.
-
Joi Dwij Stri Kero Sneh,
Thayo Putra Tu Nisandhe
-
Smatrugami Kalitara Krupala
Taryo Dhobi Chek Gamar
-
Pet Pid thi Taryo Vipra,
Brahman Seth Ugaryo Kshipra
-
Kare Kema Na Mari Vahar?
Jo Anigam Ekaj Var!!
-
Suska Kasthane Aya Patra !
Thayo Kem Udasin Atra?
-
Jarjar Vandhya Kera Swapna,
Karya Saphal Te Sutana Krushna.
-
Kari Dura Brahman no Kodh,
Kidha Puran Ena Kod.
-
Vandhya Bhes Dujavi Deva,
Haryu Daridra te ta tatkhev.
-
Zalar Khai Rizyo Em,
Didho Suvarna Ghat Saprem.
-
Brahman Strino Mruta Bharatar,
Kidho Sajivana Te Nirdhar!
-
Pishach-Pida Kidhi Dura,
Vipra Putra Uthadyo Shur
-
Hari Vipra Mad Antaj Hath
Raksho Bhakt Trivikram Tat!!
-
Nimesh Matre Tantuk Ek,
Pohchadyo Shri Shaile Dekh!
-
Eki Sathe Ath Svarup,
Dhari deva bahu Rup Arup.
-
Santosh ya Nij Bhakt Sujat,
Api Parchayo Saksat
-
Yavan raj ni Tali Pid,
Jat-patani Tane Na Chid
-
Rama Krushna Rupe,
Te Em Kidhi, Lilao Kai Tem
-
Tarya Pathar Ganika Vyadh,
Pashu Pankhi Pan tujane Sadh!
-
Adham Odharan taru Nam,
Gata Sare Na Sha Sha Kam?
-
Adhi Vyadhi upadhi Sarva Tale,
Smaran Matrathi Sarv!
-
Mutha chot Na Lage Jan,
Pame Nar Smarane Nirvan
-
Dakan Sakan Bhesasur,
Bhut Pisacho Jand Asur
-
Nase Muthi Daine Turt,
Datta Dhun Sambhar ta Murt
-
Kari Dhup Gaye Je Em
Datta-Bavani Aa Saprem
-
Sudhare Tena Bane Lok,
Rahe Na Tene kyae shok!
-
Dasi Siddhi Teni Thay,
Dukh Daridra Tena Jaee.
-
Bavan Guruvar ne Nit Nem,
Kare Path Bavan Saprem.
-
Yath avakase Nitya Niyam,
Tene Kadi Na dande Yam.
-
Anek Rupe Ej Abhang,
Bhajata Nade Na maya rang
-
Sahastra Name Nami Ek,
Datta Digambara Ashang Chek!!
-
Vandu Tujane Varamvar,
Ved Swase Tara Nirdhar
-
Thake Varnav ataya shesh,
Kon rakh Hun Bahu krut vesh?
-
Anubhav-Truptino Udgara,
Suni Hase Te Khase Mar
-
Tapsi Tat vamasi E Deva!
Bolo Jaya Jaya Sri-Gurudeva

Shri Swami Samarth Maharaj ki Jai...
Guru Ranga Avadhuta Maharaj ki Jai...

FREE Datt Bavani Book PDF Download:

If you want to download Datta Bavani Book pdf, then click below and grab your Datta Bavani book copy.

Datta Bavani Meaning:

If you want to download Datta Bavni with meaning, click the below button and download the PDF. In this PDF, we shared the meaning of Datt Bavani in Gujarati.

Datta Bavani Video:In this post, we shared with you the lyrics of Datta Bavani, Datta Bavani Book PDF, and Datt Bavni lyrics with meaning. So we hope you like our post. If you find any mistake then you can contact us. We definitely make a change in our article.

Our main motive is to provide the best content. Keep Supporting.