Here in this post, we are sharing with you the Shree Yamunashtak in Hindi and Gujarati. So you can read the whole Yamunashtak on your phone. Also, in this article, we attached the full video of Shri Yamunashtak. So that you can listen to the whole audio.

If you are searching for Yamunashtak in Gujarati or Yamunashtak Lyrics in Hindi. Then this post is for you. Keep scrolling and you will get the whole lyrics in Text format so that you can Copy the Yamunashtak.

YAMUNASHTAK LYRICS in HINDI

Namami yamuna maham .. sakal siddhi hetum muda…
murari pad pankaj sfurad mand renutkatam….
tatsth nav kaanan, prakat mod pushpambuna,
sura sur su pujit smarpituh shriyam bibhratim (1)
-
kalind giri mastake patad mand purojjvala…
vilas gamnollasat prakat gand shailounata..
saghosh gati dantura samdhi rudh dolotama..
mukund rati vadhini jayati padm bandhoh suta (2)
-
bhuam bhuva pavanim adhikata mane kaswnaih..
priya bhiriv sevitam shuk mayr hansa dimbhih..
tarang bhuj kankan prakat muktika valuka
nitamb tat sundarim namat krushnaturym priyam (3)
-
anant gun bhushite shiv viranchi devastute..
ghana ghan nibhe sada dhruv parasharam bhishtde..
vishuddh mathura tate,sakal gop gopi vrute..
krupa jaldhi sanshrite mam manah sukh bhavayh (4)
-
yaya charan padmja mur ripoh priyam bhavuka..
samagamantoa bhavat sakalsiddhida sevtaam..
taya sadash tamiyat kamlaja sa patniva yat…
hari priy kalindiya mansi me sada sthiyetaam (5)
-
namostu yamune sada tav charitra matyd bhutam…
na jatu yam yaatna bhavti te payah paanatah..
yamoapi bhagini sutan kathmu hanti dushtanapi…
priyo bhavti sevanat tav harerytha gopikah (6-
mamastu tav sanniddhou tanunav metavata..
na durlabh tama rati muraripou mukund priye
atoastu tav lalanaa sur dhuni parm sangamat..
tavaiv bhuvi kirtia na tu kadapi pushti shtiteh (7)
-
stutim tav karoti kah kamal ja sapatni priye..
harery danu sevaya bhavti soukhy mamokshatah..
iyam tav kathadhika sakal gopika sangamh..
smar shram jalanu bhihsakal gatraje sangamah (8)
-
Tavashtak midam muda pathati sursute sada..
Samast duritakhayo bhavati vai mukunde ratih…
taya sakal siddhiyo muraripushch santushyati…
swabhav vijayo bhavet vadati vallabhah shree hareh (9)
-
Iti shrimad vallabhachary virachitam
shree yamunashtak stotram sampuranm…

શ્રીયમુનાષ્ટકસ્તોત્રં in ગુજરાતી

નમામિ યમુનામહં, સકલસિદ્ધિહેતું મુદા
મુરારિપદપંકજ  સ્ફુરદમંદરેણૂત્કટામ્ ।
તટસ્થનવકાનન  પ્રકટમોદપુષ્પાંબુના
સુરાસુરસુપૂજિતસ્મરપિતુઃ શ્રિયં બિભ્રતીમ્ ।।૧।।
-
કલિન્દગિરિમસ્તકે, પતદમંદપૂરોજ્જ્વલા
વિલાસગમનોલ્લસત્, પ્રકટગંડશૈલોન્નતા ।
સઘોષગતિદન્તુરા, સમધિરૂઢદોલોત્તમા
મુકુંદરતિવર્ધિની, જયતિ પદ્મબંધોઃ સુતા ।।૨।।
-
ભુવં ભુવનપાવનીમધિગતામનેકસ્વનૈઃ
પ્રિયાભિરિવ સેવિતાં, શુકમયૂરહંસાદિભિઃ ।
તરંગભુજકંકણ, પ્રકટમુક્તિકાવાલુકા
નિતંબતટસુંદરીં, નમત કૃષ્ણતુર્યપ્રિયામ્ ।।૩।।
-
અનંતગુણભૂષિતે, શિવવિરંચિદેવસ્તુતે
ઘનાઘનનિભે સદા, ધ્રુવપરાશરાભીષ્ટદે ।
વિશુદ્ધમથુરાતટે, સકલગોપગોપીવૃતે
કૃપાજલધિસંશ્રિતે, મમ મનસ્સુખં ભાવય ।।૪।।
-
યયા ચરણપદ્મજા, મુરરિપોઃ પ્રિયંભાવુકા
સમાગમનતો ભવત્, સકલસિદ્ધિદા સેવતામ્ ।
તયા સદ્રશતામિયાત્, કમલજા સપત્નીવ યત્
હરિપ્રિયકલિન્દયા, મનસિ મે સદા સ્થીયતામ્ ।।૫।।
-
નમોઽસ્તુ યમુને સદા, તવ ચરિત્રમત્યદ્ભુતમ્
ન જાતુ યમયાતના, ભવતિ તે પયઃપાનતઃ ।
યમોઽપિ ભગિનીસુતાન્, કથમુ હન્તિ દુષ્ટાનપિ
પ્રિયો ભવતિ સેવનાત્, તવ હરેર્યથા ગોપિકાઃ ।।૬।।
-
મમાઽસ્તુ તવ સન્નિધૌ, તનુનવત્વમેતાવતા
ન દુર્લભતમા રતિ  ર્મુરરિપૌ મુકુંદપ્રિયે ।
અતોઽસ્તુ તવ લાલના, સુરધુની પરં સંગમાત્
તવૈવ ભુવિ કીર્તિતા, ન તુ કદાપિ પુષ્ટિસ્થિતૈઃ ।।૭।।
-
સ્તુતિં તવ કરોતિ કઃ, કમલજાસપત્નિ પ્રિયે
હરેર્યદનુસેવયા, ભવતિ સૌખ્યમામોક્ષતઃ ।
ઇયં તવ કથાઽધિકા, સકલગોપિકાસંગમ
સ્મરશ્રમજલાણુભિઃ, સકલગાત્રજૈઃ સંગમઃ ।।૮।।
-
તવાઽષ્ટકમિદં મુદા, પઠતિ સૂરસૂતે સદા
સમસ્તદુરિતક્ષયો, ભવતિ વૈ મુકુંદે રતિઃ ।
તયા સકલસિદ્ધયો, મુરરિપુશ્ચ સંતુષ્યતિ
સ્વભાવવિજયો ભવેદ્-વદતિ વલ્લભઃ શ્રીહરેઃ ।।૯।।
-
।। ઇતિ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યવિરચિતં શ્રીયમુનાષ્ટકસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ।।

Shree Yamunashtak Video:So we hope you like our this article, which is about Shree Yamunashtak in Gujarati and Hindi. If you like this post then don't forget to share with your family and friends.

If you find any mistake in Shree Yamunashtak, then please contact us.